Dat de Jaarrekening van de gemeente De Wolden met een negatief resultaat zou sluiten, was al bekend, nu is ook het bedrag naar buiten gekomen: 920.000 euro. Er was bij de begroting uitgegaan van een positief saldo van 283.000 euro. Het tekort wordt, zoals met de raad afgesproken is, verrekend met de algemene reserves.

De uitbraak van het coronavirus is uiteraard nog niet meegenomen in de resultaten, omdat dit cijfers over 2019 zijn. De gevolgen van Covid-19 zijn nog onbekend. De gemeente voert de landelijke en lokale maatregelen zo goed mogelijk uit, wethouder Jan van ’t Zand gaf weken terug al aan te hopen dat het Rijk ook de gemeenten financieel tegemoet komt. „We hebben een Corona Control Team en dat brengt nadrukkelijk in beeld welke mogelijke gevolgen er zijn. We hebben nu nog geen harde cijfers”, zegt wethouder Jan van ’t Zand. „We hopen dat richting de zomer goed in beeld te hebben”, voegt burgemeester Roger de Groot daar aan toe.

Jeugdzorg
Het negatieve jaarresultaat wordt vooral door de uitgaven in de jeugdzorg veroorzaakt: liefst 770.000 euro extra moest hieraan besteed worden. Dat had te maken met facturen van zorgaanbieders uit 2017 en 2018 die alsnog werden ingediend, maar ook met de toename van de complexe zorgsituaties.

„We zien ook dat de factureringsdiscipline van zorgaanbieders niet optimaal is. Een aantal, soms grote, zorgaanbieders stuurt pas maanden na de levering van zorg een factuur. In sommige gevallen kan dat wel een half jaar tot een jaar duren. Dat maakt een goede prognose van de zorgkosten moeilijk. Door deze na-ijlende facturen van zorg die vaak in 2019 is geleverd, was onze prognose 150.000 euro te laag”, meldt de wethouder. Voor zorg aan 18+ werd 227.000 euro extra uitgegeven.

Het afvalhoofdstuk leverde een extra min op van 244.000 euro, dat is bovenop het al eerder geraamde nadeel van 173.000 euro. Zo vallen de vergoedingen van afvalverwerker Nedvang liefst 270.000 euro lager uit door een grotere afkeur van PMD. „Voor dit jaar heb ik signalen ontvangen dat het een stuk beter gaat”, reageert Van ’t Zand. Verder is de marktprijs voor oud papier fors gedaald, wat 52.000 euro scheelde, vielen de verwerkingskosten van het GFT 30 mille hoger uit en kwamen de kosten voor verwerking van PMD 52.000 euro hoger uit door nabetalingen van voorgaande jaren.

Voordelen
Voordelen waren er op riolering (102.000) euro) en milieubeheer (122.000 euro). Dit laatste voordeel komt met name doordat er € 74.000 minder is uitgegeven voor het actieplan klimaat en energie. Deze lagere uitgaven worden verklaard doordat er personeelslasten op het taakveld overhead zijn geboekt en er minder lokale subsidies voor initiatieven en woonscans zijn aangevraagd dan verwacht.

Een ander voordeel werd binnengehaald op de grondexploitatie, 213.000 euro. Een groter voordeel werd behaald op het WMO-onderdeel beschermd wonen, waar 438.000 euro terug werd ontvangen van centrumgemeente Assen, die een hogere integratievergoeding van het Rijk ontving en dit nu aan de deelnemers uitkeert.

Nog een voordeel met een knipoog richting enkele politieke partijen in de gemeente Hoogeveen: de werkelijke bijdrage 2019 aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen bedraagt exact 16.005.784 euro. Per saldo bedraagt het voordeel ten opzichte van de begroting 357.000 euro.