In de raadsvergadering van 24 september heeft de raad van gemeente de Wolden het besluit genomen met betrekking tot het Huus voor Sport en Cultuur in Zuidwolde. De fractie van het CDA bekende kleur, waarbij twee fractieleden wegens grote zorgen om de financiële draagkracht van de gemeente, tegen het plan stemden en een fractielid vóór.

Het Huus van Sport en Cultuur
Een groot dossier met prachtige kansen voor het dorp Zuidwolde, maar daarnaast ook financieel gezien een dossier, wat zijn gelijke niet kent in onze mooie gemeente. Het CDA hecht waarde aan de leefbaarheid van álle dorpen en kernen van gemeente de Wolden, grote en kleine. De partij is daarom (van begin af aan) enthousiast over de ambitieuze aanpak voor een multifunctionele accommodatie waarin ontmoeting een centrale rol inneemt. Dit soort gebouwen spelen een belangrijke rol in de gemeenschap en aangezien de gebouwen van het cultuurcentrum de Boerhoorn (op termijn) en de sporthal aan rennovatie/vervanging toe waren ligt hier een mooie kans!

Historie
Anderhalf jaar geleden lagen er vanuit het college plannen op tafel die voor het CDA niet voldoende waren om toen een ja te geven. Met name de exploitatie en de onderliggende berekeningen gaven geen vertrouwen op een goede (financiële) toekomst voor dit project. Onder leiding van het CDA heeft de oppositie toentertijd een amendement ingediend die de gemeente opdracht gaf met een kwalitatief en kwantitatief beter plan te komen. De fractie is de wethouder nog altijd dankbaar dat hij dit heeft overgenomen (in tegen stelling tot de collegepartijen VVD en Gemeentebelangen) en het bureau ICS heeft daarin goed werk verricht!

Achterban
De fractie heeft het dossier op de voet gevolgd. Daarin zijn zij bijgestaan door leden en niet-leden die inhoudelijke bijdragen hebben geleverd. Ook de fractieleden zelf hebben onderzoek gedaan en hebben de cijfers tegen het licht gehouden en zich verdiept in vergelijkbare projecten en de positieve kracht die ervan uit gaat. Omdat het een grote impact heeft op de gehele gemeente, organiseerde het CDA meerdere bijeenkomsten voor haar leden. De fractie heeft hen bijgepraat met betrekking tot de ontwikkelingen en de dialoog opengehouden. Zodoende kreeg de fractie zicht op vragen en draagvlak vanuit de gehele gemeente.
Steeds was de fractie enthousiast over de mooie kansen die er liggen voor de sportverenigingen, bezoekers van de Boerhoorn, bibliotheek en wie al niet meer die onderdak zoeken in het HSC.
Toch bleven er zorgen als het gaat over de financiële onderbouwing, exploitatie en verdeling van gelden over de verschillende kernen.

Besluit
Op donderdag 24 september is dan de dag om keuzes te maken en kleur te bekennen.
In het stemgedrag van de fractie zijn de verschillen, die het plan oproept bij de achterban, terug te zien. Een kleurverschil van hoe je kunt kijken naar een dossier en waaraan het meeste gewicht wordt gegeven. Na uitgebreid overleg en lange vergadersessies heeft de fractie besloten dat deze kleuren er mogen zijn. De impact op de (financiële) situatie van de gemeente is zo groot dat de fractie heeft besloten het als ‘vrije kwestie’ te zien. Het doet recht aan het feit dat de raadsleden, zoals dat zo mooi heet, ‘vrij van last en ruggespraak’ kunnen stemmen naar hun eigen overtuiging. Dit resulteerde erin dat twee fractieleden tegen het plan stemde, met name omdat zij grote zorgen hebben over de financiële haalbaarheid van het plan en een fractielid vóór stemde. De fractie zal het vervolg van het traject rond de HSC gezond kritisch en enthousiast positief blijven volgen.