Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden heeft de programmabegroting 2021-2024 gepresenteerd. Er zijn zorgen in De Wolden, zoals bij veel gemeenten het geval is. Toch blijft er zicht op een sluitende meerjarige begroting.

‘We zijn er trots op dat er in de toekomst ook nog ruimte is voor investeringen, waaronder het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in Zuidwolde, maar ook andere projecten, aldus het college. Daarnaast wil het college in 2021 samen met de gemeenteraad een aantal zaken oppakken, waaronder het handhaven van ‘Initiatiefrijk De Wolden’, een veilige woonomgeving, ontwikkeling van duurzaamheid, investeringen in de wegen, riolering, speelvoorzieningen en begraafplaatsen.

Corona
De coronacrisis heeft grote gevolgen. De crisis en het ontstaan van de anderhalvemetersamenleving raken bijna elk beleidsterrein waarop de gemeente actief is. ‘Door de coronacrisis zijn onze uitgaven opgelopen en worden er inkomsten gemist. Voor een gedetailleerd beeld is nog teveel onzeker’, schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de begroting. Het college verwacht dat de financiële effecten van de crisis in 2021 voortduren. De extra uitgaven voor de (bijzondere) bijstand wordt de grootste kostenpost, denkt het college. Er is sprake van een sterke economische krimp. Uit onderzoek blijkt dat belangrijke sectoren hard zullen worden geraakt. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor de regio en de
sectoren wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Goede vermogenspositie
De vermogenspositie van De Wolden is nog steeds goed. Wel slinkt de algemene reserve doordat tekorten over de jaren 2019, 2020 en 2021 voor een deel worden gedekt uit de algemene reserve. In eerste instantie zijn de inkomsten en uitgaven in 2021 niet in evenwicht. Er is over meerdere jaren een negatief saldo. Maar door het nemen van maatregelen op allerlei gebieden, waaronder het sociaal domein, kan toch een sluitende meerjarenbegroting worden overlegd. Daarbij wil het college wel terughoudend zijn met lastenverzwaring en – waar mogelijk – de lasten voor de inwoners verlichten.

Woonlasten
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt trendmatig met 1,5 procent verhoogd. Ook wordt gerekend op 1 procent meeropbrengst door ver- en nieuwbouw van huizen en andere panden. Leges en begraafrechten stijgen met 1,7 procent op basis van het ‘consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens’.

De rioolheffing stijgt met 1,50 euro. Er is al eerder in de raad afgesproken dat de heffing tot 2036 jaarlijks met dit bedrag omhoog zal gaan om kostendekkend te blijven. In totaal zouden de woonlasten per huishouden in 2021 dalen met 3,1 procent (ongeveer 23 euro per jaar). Bezuinigingen in deze crisisperiode is geen sinecure en het college wil hier voorzichtig mee zijn om zo ook de (lokale) economie te blijven stimuleren maar het college ziet zich genoodzaakt de raad voor te stellen om de OZB éénmalig extra te verhogen met ongeveer 5,5 procent. Doordat aan de andere kant een verlaging van de afvalstoffenheffing
mogelijk wordt per 1 januari 2021, zijn de gevolgen voor de totale woonlasten beperkt. Ook met de extra verhoging van de OZB vallen de woonlasten lager uit dan in 2020.

Sociaal domein
De basis is dat inkomsten en uitgaven in het sociaal domein gelijk moeten lopen. Het is inmiddels duidelijk dat de WMO en dan vooral de kosten voor de jeugdzorg een zwaar beroep op de gemeentefinanciën doen. Om de kosten in de pas te laten lopen is er een herijkingsproces Sociaal Domein gestart. In de begrotingscijfers 2021 is rekening gehouden met de vast te stellen ombuigingsmaatregelen in het sociaal domein. De finale besluitvorming van het procesvoorstel zal plaatsvinden in maart 2021.

Investeringen
Het college heeft voor 15,6 miljoen euro aan investeringen in de planning staan. Leeuwendeel is voor het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in Zuidwolde (14 miljoen). Enkele andere investeringen in 2021 zijn de herinrichting van de begraafplaats Ruinen, diverse rioleringsprojecten, de reconstructie van de kruising Steenberger Esweg Zuidwolde en de vervanging van speelvoorzieningen.

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 5 november. De raadsvergadering begint om 13.00 uur. Besluitvorming vindt later plaats op 12 november. De aanbiedingsbrief en de begroting 2021 zijn in te zien op dewolden.nl.