De verduurzaming van vijf gemeentelijke gebouwen in De Wolden kan door gaan. ‘De gemeenteraad heeft groen licht gegeven om de vier sporthallen en de gemeentewerf te verduurzamen’ zo bericht Wethouder Gerrie Hempen-Prent op social media. Het gaat in dit geval om Sporthal de Slenken in De Wijk, Sporthal Buddingehof in Ruinerwold, Sporthal de Marse in Ruinen, Sportzaal “t Zandmee in Kerkenveld en de gemeentewerf in Zuidwolde.

Ontwerpbesluit:
1. In te stemmen met het verduurzamen van Sporthal “de Slenken” in de Wijk, Sporthal “Buddingehof” in Ruinerwold, Sporthal “de Marse” in Ruinen, Sportzaal “’t Zandmeer” in Kerkenveld en de gemeentewerf in Zuidwolde volgens optie B, maatregelen met een terugverdientijd < 20 jaar; 2. De benodigde kredieten voor de verduurzaming van de vijf gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen: - € 484.640,- voor de verduurzaming van Sporthal de Slenken” in De Wijk, - € 210.331,- voor de verduurzaming van Sporthal Buddingehof in Ruinerwold - € 550.278,- voor de verduurzaming van Sporthal de Marse in Ruinen - € 115.249,- voor de verduurzaming van Sportzaal ’t Zandmeer” in Kerkenveld - € 24.110,- voor de verduurzaming van de gemeentewerf in Zuidwolde; 3. De financiële gevolgen mee te nemen in de 4e begrotingswijziging van het dienstjaar 2021. Inleiding en aanleiding:
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg tot het laten uitvoeren van energiescans voor gemeentelijke gebouwen. Het doel was om inzichtelijk te maken welke investeringen nodig zijn om gebouwen energieneutraal te maken. De vijf gebouwen uit dit voorstel zijn meegenomen in dat onderzoek. Het college heeft de volgende opties laten onderzoeken met betrekking tot gebouwmaatregelen en verduurzaming:
•Optie A Maatregelen die leiden tot energielabel A;
•Optie B Maatregelen met een terugverdientijd < 20 jaar; •Optie C Maatregelen die leiden tot een energieneutraal gebouw. Er is gekeken naar maatregelen als het vervangen van de verlichting door led verlichting, het plaatsen van HR++ glas, het installeren van een lucht/water warmtepomp, isoleren of het toepassen van zonnepanelen. Hierbij is zowel naar het financiële deel gekeken als naar de CO2-besparing. In september 2019 heeft het college gekozen voor optie B voor 4 gemeentelijke gebouwen (geen gemeentewerf) en het gemeentehuis. Als extra is voor het gemeentehuis gekozen om deze BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) te maken en dit als eerste te laten uitvoeren. In het besluit van september 2019 is de gemeentewerf nog niet meegenomen, vanwege een onderzoek naar centrale huisvesting voor de SWO. Recent overleg bracht naar voren dat centrale huisvesting op dit moment niet aan de orde is, waardoor de verduurzaming van de gemeentewerf op dit moment wel een optie is. Naast dat we als gemeente het goede voorbeeld willen geven, levert de verduurzaming van de gemeentewerf een besparing op binnen de totale jaarlijkse kosten, waardoor er geen sprake zal zijn van een desinvestering, mocht centrale huisvesting weer naar voren komen. In 2021 kijken we naar de scholen en brandweerkazernes. Door te investeren in energiebesparende maatregelen besparen de gebruikers van deze gebouwen op de energierekening. We gaan onderzoeken in hoeverre je dit kunt/wilt verrekenen met de huurders. Bij de kadernota 2022 wordt de raad verder geïnformeerd over dit proces. De maatregelen voor verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen pakken we gefaseerd aan. De benodigde investeringen en besparingen willen we echter wel in totaliteit beschouwen. Voor de verduurzaming van het gemeentehuis is vorig jaar krediet beschikbaar gesteld. Voor de verduurzaming van de 4 sporthallen en de gemeentewerf is een investering nodig van € 1.384.608,-. Dit betekent een jaarlijkse extra kostenpost van € 61.070,-. Dit dekken we door deels een beroep te doen op de stelpost kapitaallasten bedrijfsmatige investeringen en het begrotingssaldo (in 2022). De besparing op de jaarlijkse kosten van het gemeentehuis van € 21.011,- door de verduurzamingsmaatregelen daar beïnvloedt dezelfde kapitaallasten. Deze besparing is al in de begroting meegenomen. De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen in de 4e begrotingswijziging van het dienstjaar 2021. De totale jaarlijkse kosten voor de verduurzaming van de vijf gemeentelijke gebouwen uit dit voorstel én het gemeentehuis komen daarmee uit op € 40.059,- (= € 61.070,- minus € 21.011,-). Per saldo leveren de voorgestelde maatregelen geen structurele uitzetting van de begroting op. Personele effecten:
De begeleiding van de projecten wordt grotendeels vanuit eigen inzet en waar nodig met een externe adviseur uitgevoerd. Hiervoor willen we gebruikmaken van een ontzorgingsprogramma van de provincie Drenthe. De provincie ontvangt een Rijksbijdrage van 1,8 miljoen euro om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Gemeente De Wolden is zo’n kleine maatschappelijk vastgoedeigenaar. Hiervoor zet de provincie een zogeheten ontzorgingsprogramma op. Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren binnen dit programma gebruik maken van kennis en capaciteit van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Zo krijgen ze advies en ondersteuning op maat. De precieze invulling en daarmee de kosten die we zouden kunnen besparen zijn nog niet bekend.

Aanpak en uitvoering:
De voorbereiding en uitvoering van de verduurzaming van de vijf gebouwen zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen. In het eerste half jaar worden de voorbereidingen getroffen met betrekking tot het maken van bestekken, tekeningen en de aanbesteding(en). Vervolgens zal er worden aanbesteed, waarop de gekozen installateur(s) de plannen moeten uitwerken en uitvoeren. Bekijk plan