Het college biedt de gemeenteraad de conceptnotitie sturing en participatie Omgevingswet aan om te bespreken in een raadsvergadering. Als de raad over deze notitie heeft besloten, kunnen op basis van de adviezen daarin verschillende raadsbesluiten worden voorbereid voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.