De septembercirculaire 2021 van het Rijk valt gunstig uit voor De Wolden. De circulaire geeft de meest actuele informatie over de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk. De Wolden krijgt in de periode 2022-2025, voor wat betreft het accres, tussen de 670.000 en 870.000 euro meer dan eerder begroot.

Accres wil zeggen dat lagere overheden meer geld ontvangen als het Rijk meer uitgeeft dan begroot, maar minder als de rijksuitgaven dalen. Dit principe wordt ook wel ‘samen de trap op, samen de trap af’ genoemd.

Volgens de circulaire zijn de hogere accressen in alle jaren het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres naar omhoog bijgesteld vanwege de uitgaven voor klimaatmaatregelingen, het compenseren van gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Lees meer