Op 12 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie aan de Kerkweg-zuid in Ruinerwold.

Het gebied is gelegen aan de oostzijde van de Kerkweg en sluit aan de noord- en westzijde aan bij bestaand woon- en bedrijfsgebied. Voordat het plan werd opgesteld, heeft in januari van dit jaar een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door initiatiefnemer Dumas, die werd bezocht door ruim 300 belangstellenden. Hieruit kwam naar voren dat er in Ruinerwold vooral behoefte is aan starters- en levensloopbestendige woningen en dat veel inwoners de wens hebben om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen. Daarnaast waren er ook andere – zowel positieve als ook kritische – opmerkingen. Deze opmerkingen zijn verzameld en worden zo goed mogelijk meegenomen in de verdere planvorming.

Verschillende woningtypen
Het plan omvat in totaal maximaal 128 woningen, bestaande uit starters-/rijenwoningen en levensloopbestendige woningen (waaronder huurwoningen), een deel vrijstaande woningen en 2/1 kapwoningen, en een appartementengebouw met (sociale) huurappartementen. Hiermee worden woningen gerealiseerd waaraan in Ruinerwold dringend behoefte bestaat, zoals ook is aangegeven in de gemeentelijke woonvisie. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voor het plan moet echter nog wel een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Met de instemming door het college kan nu als eerste stap in de procedure het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd ten behoeve van vooroverleg en inspraak. Wij verwijzen u hiervoor naar de officiële gemeentepublicaties.