Het college van Burgemeester en Wethouders van De Wolden wil het handelingskader opvang vluchtelingen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen. Dit kader geeft richting aan de manier waarop gemeente De Wolden de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders de komende jaren wil vormgeven.

Provinciale opgave
De provincie Drenthe heeft net als alle andere provincies een opgave gekregen om de verschillende doelgroepen op te vangen en te huisvesten. Met de Drentse gemeenten wordt in de komende maanden de puzzel gelegd waarbij het solidariteitsbeginsel leidend is. De Wolden neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid.
Hoewel de formerende partijen hebben aangegeven dat ze de Spreidingswet willen intrekken geldt deze wet nog steeds. Drenthe heeft, net als vele andere provincies, aangegeven dat ze de huidige wet blijven volgen en hier uitvoering aan gaan geven.

Uitwerking informatieavond
18 april 2024 heeft gemeente De Wolden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor deze avond was een brede samenstelling van de samenleving uitgenodigd. Hier is aan aanwezige inwoners gevraagd mee te denken over de opgave waar De Wolden voor staat. Het handelingskader opvang vluchtelingen is hier de uitwerking van. Zo kiest de Wolden voor kleinschalige opvang, is er sprake van een geleidelijk ingroeimodel, hebben we aandacht voor de wijze van samenleven en houden we rekening met huisvesting van ‘eigen’ inwoners. Het Handelingskader opvang vluchtelingen is te downloaden via de gemeentelijke website.